Home » Çalışma Kitabı

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Sayfa 34-38-39 CevaplarıGoogle

Submitted by on 15 Aralık 2011 – 15:282 Comments

11. Sınıf  BİRYAY Edebiyat Kitabı Sayfa 34-38-39 Cevapları

Sayfa 34 ile Sayfa 40 Arası Cevaplar

SORU: Metinde “hürriyet”le ilişkilendirilen kavramları tespit edip defterinize yazınız.

CEVAP: Vatan,yurt,halk,hak, egemenlik,ilerleme,iyilik,bilgi,kültür,eğitim…

SORU:Yazar, medeni üstünlüğe sahip ülkelerin her alanda gelişmesinin sebebini neye bağlıyor?

CEVAP:Yönetim anlayışlarındaki geniş ve sağlam prensiplere dayanan hürriyet anlayışına…

SORU:Metinde uygarlık tarihinin çeşitli dönemlerinden söz edilmiştir.Bu dönemlerle ilgili bilgiler neyi örneklemek veya ispat etmek amacıyla verilmiştir?

CEVAP: Medeniyet tarihinde özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu ispat etmek amacıyla…

SORU:Yazar göre halkın çektiği sıkıntıların sebepleri nelerdir?

CEVAP:Bilgi ve kültür eksikliği, eğitim yetersizliği……

SORU: Eserin yazılış amacı nedir, yazarın hedeflediği okuyucu kitlesi kimler olabilir?

CEVAP: Eserin yazılış amacı bilgi vermek,aydınlatmak ve öğretmektir. Hedef kitle halktır.

SORU: Metnin tamamında yazarın iletmek istediği ana düşünce nedir?

CEVAP: Özgürlük, bir ulusun sadece hakkı değil insanlığın var oluşunun ve bütün mutluluklarının kaynağıdır.

SORU: Hak sorumluluk ve özgürlük kavramları Tanzimat dönemi eserlerinde ve günümüzde de ele alınıyor mu?

CEVAP: Bu kavramlar Tanzimat döneminde de günümüzde yazılı ve görsel basında işlenmektir.

SORU: “Hürriyet” adlı metnin ana düşüncesini ele alan farklı türde metinler yazılabilir mi? Günümüz eserlerinde de aynı düşünce ele alınıyor mu?

CEVAP: Hürriyet düşüncesi farklı türde metinlerde de (tiyatro,denem,şiir) ele alınabilir.Bu düşünce günümüzde de ele alınmaktadır.

SORU : Metinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?

CEVAP: Ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır.

SORU: Metinde yer alan “hürriyet,iyilik,güzellik…” gibi kelimeler daha çok ilk anlamlarıyla mı yan anlamlarıyla mı kullanılmıştır?

CEVAP: Metin öğretici metin olduğu bu kelimeler daha çok ilk (gerçek) anlamlarıyla kullanılmıştır.

SORU: Metindeki ifadeler ne ölçüde açık ve kesindir?

CEVAP: Metin öğretici metin olduğu için ifadelerin açık,net ve kesin olmasına gösterilir.Bu metinde yazar buna dikkat etmiştir.

SORU: Metnin anlatım türü nedir?

CEVAP: Öğretici anlatım türü…Bunun yanında açıklayıcı,kanıtlayıcı anlatım türleri de kullanılmıştır.

SORU: Metinde özgürlüğü hak eden halka hakkını teslim etmesi için kime çağrıda bulunuyor?

CEVAP: Devlet yönetimine,idarecilere…

SORU: Halkın hürriyeti hak edişi konusunda ileri sürülen görüşleri ve bunların nedenlerini söyleyiniz.

CEVAP: “Halkın bilgi ve kültür bakımından henüz özgürlüğü hazmedemeyecek bir seviyeye gelmediği ,halka özgürlük verilirse bunun büyük tehlikeler doğurabileceği “ ileri sürülen düşüncelerdendir.

SORU: Metnin anlatımını açıklık,kesinlik, yalınlık duruluk bakımından değerlendiriniz.

CEVAP: Metin açık anlatımın özelliklerine sahiptir.

SORU: Yazar, günlük hayattan alınan kelimelerle kavram ve terimleri niçin bir arada kullanmıştır?

CEVAP: Metin halka hitap ettiği için konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamk, soyut kavram ve terimleri somutlaştırmak amacıyla…

SORU: Metinde geçen Tanzimat’ın getirdiği özgür ortamla dile getirilebilen yeni kavram,terim ve ifadeleri sıralayınız.

CEVAP: “Hürriyet, hak,hükümet, kamuoyu, ilerleme, egemenlik…”

SORU: “Halife,padişah” gibi ifadelerle “hükümet merkezi,hak,kamuoyu” gibi kelimelerin aynı metinde kullanılmasını makalede bir bendi verilen Fransız bir subayın şiirinin çevirisinin aruz ölçüsüne uygun yapılmasının İslam medeniyeti ve Batı uygarlığının yenileşme hareketleri üzerindeki etkisini değerlendiriniz.

“Halife, padişah” gibi sözcüklerle bir Fransız subayın şiirinin şarkı sözüyle nitelendirilmesi ve bu şiirin aruza uygun çevrilmesi “eski” ; “hükümet merkezi, hak, kamuoyu” gibi sözcükler ise Batılı özellikler taşımaktadır.Bu durum Tanzimat dönemindeki ikilemi yansıtmaktadır.Eski-yeni çatışması diye de adlandırılabilecek bu durum dönemin aydınlarını ikileme düşürmüştür.Tanzimat döneminde klasik edebiyatın etkisi devam etmiş,dilde sadeleşmek taraftarı olunmak istense de Arapça-Farsça kelime ve tamlamalar kullanılmaya devam etmiştir.

SORU: Tanzimat Dönemindeki eski-yeni çatışmasıyla ilgili bilgiler nelerdir?

CEVAP: Tanzimat dönemi sanatçıları Doğu ile Batı kültür dünyası arasında kesin bir tavır belirleyemiş, ikili bir anlayış içinde dönüp durmuştur. Tanzimat Dönemi Edebiyatı öğretici metinlerinde ikilik yani eski-yeni, yerli-Batılı çatışması temada, dilde (Arapça, Farsça kelime ve kavramlarla–yeni kavramlar) ifade biçimlerinde varlığını hissettirmiştir.Tanzimat Döneminde yeninin yanında eskinin de devam etmesi anlayışı Tanzimat şiirlerinde de görülmüştür.Aruz eski hakimiyetini devam ettirmiş,Divan şiirinin şekilleri ve sanatları da tamamen atılamamıştır.

SORU: Tanzimat dönemi eserlerinde görülen ikiliğin ( eski-yeni)bu metnin dil ve ifade biçimi üzerindeki etkileri nasıldır?

CEVAP: Tanzimat Dönemi Edebiyatı öğretici metinlerinde bu metinde olduğu gibi ikilik yani eski-yeni, yerli-Batılı çatışması temada, dilde (Arapça, Farsça kelime ve kavramlarla–yeni kavramlar) ifade biçimlerinde varlığını hissettirmiştir.Metinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar kullanılmıştır.

SORU: Metin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazılmıştır?

CEVAP: Öğreti metin geleneğine

SORU: Tanzimat döneminde gazetelere verilen önemi açıklayınız.

CEVAP :

• Halkın bilgilendirilmesinde ve eğitilmesinde bir araç olmuştur.

• Batıya ait edebiyat ürünlerinin tanınmasında yayımlanmasında en önemli araç gazetedir.

• Basılan kitaplar ve oynanan tiyatrolarla ilgili haber vermişlerdir.

• Roman ve tiyatro eserlerinin yazı dizisi halinde (tefrika) yayımlanması sağlanmıştır.

• Edebi yapıtlarda halkın sorunlarının işlenmesine araç olmuştur.

• Toplumun haberlerden ve yeniliklerden haberdar olmasını sağlamıştır.

• Dilin sadeleşmesinde önemli katkıları olmuştur.

• Geniş insan topluluklarına ulaşılması gazete sayesinde olmuştur.

SORU:Eserden hareketle yazarın fikri ve edebi yönüyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

CEVAP:

• İmparatorluğun baskıcı yönetimine karşı çıkan, sürekli muhalif bir aydın olarak Ebuzziya Tevfik daha çok siyasî kimliğe sahiptir.

• Hürriyetin medeniyetlerin ilerlemesindeki rolünü iyi bilmektedir.

• Halkı bilinçlendirmek, eğitmek gibi amaçları vardır.

• Gazete ve dergiciliğe çok önem vermiştir.

SAYFA 38

VAZİFE VE MESULİYET HAD VE HAK

Dil : halkın anlayabileceği sade bir dil kullanılmıştır.

Tema: Eşitlik

Kavramların soyut veya somutluğu : Soyut

Ana düşünce: Herkesin eşit olması gerektiğini

Anlamın verilişi: gerçek.

HÜRRİYET

Dil : Halkın anlayabileceği sade bir dil.

Tema: Hürriyetin Önemi

Kavramların soyut veya somutluğu : Soyut

Ana düşünce: Hürriyetin önemi

Anlamın verilişi : Mecaz Benzetme

TAZARRUNAME

Dil : Anlaşılmaz Soyut benzetmeler yer verilmiş

Tema : Aşk

Kavramların Soyut veya Somutluğu : Soyut Kavramlar kullanılmış

Ana düşünce : Aşk konusunun değerliliği

Anlamın verilişi : Benzetme ve mecazî anlatım
Sayfa 39 – Ölçme ve Değerlendirme

Y,D,D,Y

2.Açıklama , aydınlatma,bilgi verme

. sade acık anlaşılır

Atatürk ilke ve inkılapları

3.Farklı bakış açıları ve farklı eserler ortya çıkar

4.A

5.Halkın eğeitim seviyesini yükseltmeye çalıştılar ve edebiyatı bir araç olarak gördüler

6.Benliği asla kaybetmemeli

11. Sınıf BİRYAY Edebiyat Kitabı Sayfa 34-38-39 Cevapları

 • 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay
 • ekoyay 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
 • 11 edebiyat kitabı ekoyay cevapları
 • 11 sinif edebiyat ekoyay
 • 11 sınıf ekoyay edebiyat kitabı cevapları
 • 11 sınıf türk edebiyatı kitabı cevapları ekoyay yayıncılık
 • EKOYAY 11 EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI
 • ekoyay 11 sınıf türk edebiyatı kitabı cevapları
 • ekoyay yayıncılık 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları


Aynı Kategorideki Diğer Yazılara Bakın: Çalışma Kitabı

Etiket:

  2 Comments »